Fiziksel Özellikleri

Klordioksit havadan 2,3 defa daha ağırdır. Suda çözülmüş halinde 350 nm‟ lik bir dalga uzunluğunda geniş bir absorbsiyon bandına sahiptir.

Birbirine kenetlenmeden sorumlu olan salınımlar 1933 yılında belirlenmiş olup genişletilmiş Franck- CondonPrensipine uygun olarak bulunmuştur.

Spektroskopik özellikleri ozon deliğindeki olayların aydınlatılması için yenden dikkat çekmiştir.

-59 °C‟ de katı hale geçerken explosif portakal kırmızılığında kristaller oluşturur. Pbca hacım grubunda ortorombik kristal sisteminde 198 K „ da belirlenen a= 1087 pm, b= 671 pm ve c= pm hücre parametrelerinde ve her elementer hücre başına sekiz formül birimiyle kristalize eder.

Kristal yapıda klordioksit molekülleri dimer (CIO2) olarak bulunurlar. Bunun yanı sıra Dimerizasyon komşu iki CIO2- moleküllerinin CI…. O kontağı üzerinden gerçekleşir. CI—O mesafesi 278 pm‟ dir..